KONTANTLÅNSBETINGELSER 2018 FORBRUKER

§ 1 Virkeområde
De følgende kontantlånsbetingelser er en del av kontantlånsavtalen/gjeldsbrevet som gjelder det angitte lån på forsiden (heretter kalt lånet). Videre utgjør Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF) en integrert del av avtalegrunnlaget mellom kunden og Thorn Norge Finans AS (heretter kalt Thorn).
Betingelsene kan kun endres ved skriftlig avtale mellom Thorn og kunden, med mindre annet følger nedenfor.
Kunden er gjenstand for alminnelig kredittsjekk, forutsatt kundens samtykke, jf. § 12. Thorn forbeholder seg retten til å avslå og begrense kredittbeløpet på bakgrunn av kredittsjekken.

§ 2 Ytelsen
Som vederlag for lånet betaler kunden en ytelse hver måned, hvor størrelse og forfallsdato fremgår av kontantlånsavtalen.
Ytelsen består av renter og avdrag. Renten fremgår av gjeldsbrevet, og kreves fra utbetaling av lånet av den til enhver tid gjeldende restgjeld. Det beregnes renter for dagene fra utbetaling av lånet og frem til første hovedforfall. Deretter tilskrives renten og kapitaliseres månedlig, og beregnes på grunnlag av restgjelden den 10. hver måned. Ved for sen betaling tilkommer forsinkelsesrente. Forsinkelsesrente beregnes med samme rentesats som gjelder i henhold til kredittavtalen, jf. gjeldsbrevet og eventuelle etterfølgende renteendringer, eller med forsinkelsesrente fastsatt iht. forsinkelsesrenteloven dersom sistnevnte rentesats er høyere. Øvrige kredittopplysninger, herunder effektiv rente og samlet kredittbeløp fremgår av SEF-skjema, som vedlegges disse kontantlånsbetingelsene.
Avdrag benyttes til nedbetaling av det samlede beløp, som spesifisert i kontantlånsavtalen.
Som del av ytelsen betaler kunden mva, skatter, avgifter, kredittpolitiske reguleringer eller annet, som Thorn måtte bli pålagt av myndighetene. Ved endringer i dette forbeholder Thorn seg retten til å justere rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader ved lånet. Endring av kredittvilkårene kan bare iverksettes etter 6 (seks) ukers skriftlig varsel.
Kunden har rett til på anmodning til enhver tid og uten omkostninger, å motta en oversikt over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespesifikasjon, i tillegg til eventuelle andre kredittkostnader, i form av en nedbetalingsplan.

§ 3 Betalingsbetingelser og gebyrer
Den månedlige ytelsen forfaller den 27. hver måned. Det vil påløpe et månedlig termingebyr.
Kunden er ansvarlig for at betaling rettidig foregår til Thorn. Bortfall av innbetalingsblanketter eller purringer fra Thorn, betraktes således ikke som grunnlag for betalingsutsettelse.
Innbetalinger fra kunden anvendes til nedskrivning av Thorn sitt tilgodehavende i følgende rekkefølge: renter – gebyrer – kredittomkostninger – avdrag mv.
Ved forsinket betaling av ytelsen eller andre skyldige ytelser, jf. kontantlånsavtalen, vil det påløpe gebyrer, herunder purregebyrer og gebyr for betalingsoppfordring iht. inkassoloven. Purregebyr utgjør 1/10 (en tiendedel) og gebyr for betalingsoppfordring utgjør 3/10 (tre tidendedel) av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen. Se gjeldende gebyroversikt på www.Thorn.no. Ved manglende innbetaling vil Thorn sitt tilgodehavende, om nødvendig, bli rettslig inndrevet. Resultatet av rettslig inndrivelse vil bl.a. kunne være at det tas utlegg i kundens eiendeler (herunder inntekt), og at kunden registreres med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråer. Manglende betaling kan også resultere i gjeldsforhandling og/eller konkursbehandling.

Endring av gebyr
De til enhver tid gjeldende gebyrsatser er oppgitt på www.Thorn.no. Endringer som ikke er til ugunst for kunden, kan skje uten varsel ved offentliggjørelse på Thorn sin hjemmeside.
Varsel om endringer av gebyrsatser for kontantlånsavtalen må sendes skriftlig til kunden. Hovedregel i forbrukerforhold er at varsel om økning av lånekostnadene (gebyr mv.) må varsles med en frist på minst 6 (seks) uker. Fristen regnes fra skriftlig varsel er sendt fra institusjonen til forbrukeren. Jf. fal. § 49 (2).

§ 4 Betalings- og avdragsfrie måneder
En kunden har mulighet til å inngå en avtale om rente- og/eller avdragsfrie måneder, hvor det ikke kreves betaling i disse periodene og hvorav månedsbeløpet i disse månedene vil være kr 0.  Videre vil punktene være avhengig av låneproduktets egenskaper:
1.    Fokuslån gir mulighet for rente- og avdragsfrihet opptil 90 dager som må avtales ved kontraktsinngåelse og som løper fra oppstart av kontrakten, og som vil fremgå på kontraktens forside.
2.    Pauselån gir mulighet til å legge inn to betalingsfrie måneder i løpet av lånets løpetid, men kun en gang per år. Kunden kan avtale en betalingsfri måned til det kommende terminbeløpet ved å meddele dette senest den 5. i en måned. Det vil si at hvis man ønsker å ha en betalingsfri måned i juli, må det avtales senest 5. juni.
3.    ModusFinans gir mulighet til å legge inn to avdragsfrie måneder per år i løpet av låntes løpetid. Hvilke måneder dette gjelder vil bli kontraktsfestet og vil fremgå på kontraktens forside. Det er ikke mulighet for å endre avdragsfrie måneder i løpet av låntes løpetid.

§ 5 Utbetaling
Utbetaling foregår til kundens egen bankkonto. Utbetaling vil skje ca. 14 til 24 timer etter Thorn endelig har godkjent lånet, samt mottatt den originale kontantlånsavtalen i retur underskrevet av kunden, inkludert mottatt rett kopi av gyldig legitimasjon og eventuell annen dokumentasjon ønsket av Thorn.  

§ 6 Ikrafttredelse og innfrielse
Kontantlånsavtalen trer i kraft ved kundens underskrivelse av kontantlånsavtalen og når Thorn har endelig godkjent lånet.
Tilbud om å inngå denne kontantlånsavtalen er gjeldende 14 dager regnet fra kjøpers mottakelse av kontantlånsavtalen.
Kunden kan ved henvendelse til Thorn til enhver tid, helt eller delvis, innfri kontantlånsavtalen og dermed oppnå forholdsmessig nedsettelse av kontantlånsomkostninger, jf. Finansavtaleloven § 53.
Ved kundens vesentlige misligholdelse jf. bl.a. § 9 nedenfor, er Thorn berettiget til å si opp kontantlånsavtalen.

§ 7 Kundens ansvar
Utover kundens betalingsforpliktelser har kunden følgende ansvar:
A. Underretning
Kunden skal meddele Thorn adresseendring.

§ 8 Selgers ansvar
A. Følgeskader
Thorn kan på ingen måte holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader som følger av at lånet ikke blir utbetalt uansett årsak, eller blir utbetalt til en gal konto, dog forutsatt at feilen skyldes kundens forhold.
Kunden kan gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet ovenfor Thorn som mot selgeren. Hvis det reklameres overfor selgeren etter kjøpslovens regler, må kredittgiveren underrettes så snart det er rimelig anledning til det.

§ 9 Oppsigelse ved mislighold
Thorn kan kreve at kunden innfrir kontantlånsavtalen i følgende tilfeller:

1.    Kunden vesentlig misligholder sine betalingsforpliktelser etter kontantlånsavtalen.
2.    Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kunden.
3.    Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger, eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse av lånet.
4.    Kunden har stilt pant som sikkerhet for lånet, og vilkårene for innfrielse av pantekravet iht. Panteloven § 1-9 er oppfylt.

Det samme gjelder hvis kunden gir, eller har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger på spørsmål som har betydning for inngåelsen av kontantlånsavtalen, eller opptrer i strid med forutsetningene for inngåelsen, eller på annen måte opptrer illojalt ovenfor Thorn.
Avtalen kan sies opp, såfremt kunden ikke senest 14 dager etter oppfordring til dette, har brakt misligholdelsen til opphør eller stilt behørig sikkerhet fastsatt av Thorn.
Hvis kontantlånsavtalen sies opp av en eller flere av de ovennevnte årsaker, fritas kunden således ikke for sin betalingsforpliktelse i forhold til den inngåtte kontantlånsavtalen.

§ 10 Overdragelse
Thorn er berettiget til å overdra kontantlånsavtalen til en tredjepart som er en finansinstitusjon eller lignende institusjon som nevnt i Finansavtaleloven § 1.
Kunden er i disse tilfeller pliktig til å oppfylle kontantlånsavtalen overfor tredjemann, såfremt overdragelsen er opplyst til kunden.

§ 11 Angrerett
Kunden som er forbruker, kan angre denne låneavtalen jf. Finansavtalelovens § 51b. Fristen for å angre er 14 kalenderdager, og fristen begynner å løpe fra avtalen er inngått. Ønsker kunden å angre skal dette meddeles Thorn skriftlig eller muntlig innen angrefristens utløp.
Kunden oppfordres til å bruke standard skjema som følger med kontrakten, eller laste ned skjema fra www.Thorn.no.
Kunden har også mulighet til å benytte angreretten ved å ringe Thorn på telefon 21610000.
Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.
Lånebeløpet, inklusive renter skal tilbakebetales senest 30 dager etter meddelelse om anger er gitt.
Hvis kunden angrer avtalen, refunderer Thorn alle betalinger mottatt fra kunden uten unødig forsinkelser, og under alle omstendigheter senest 30 dager fra den dato, hvor Thorn har mottatt meldingen om at kunden ønsker å benytte angrefristen til denne avtalen.
Thorn har krav på nominelle renter som har påløpt fra utbetalingstidspunkt og frem til tilbakebetaling skjer. Rentebeløpet pr. dag er angitt på kontraktens forside. Det eksakte tilbakebetalingsbeløpet kan fås ved henvendelse til Thorn.
Thorn tilbakebetaler beløpet med samme betalingsmiddel, som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har oppgitt noe annet. Ikke under noen omstendigheter pålegges kunden noen former for gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

§ 12 Persondata og videresending av personopplysninger
Det envises til Thorn sin til enhver tid gjeldende privatlivspolitikk – se her

§ 13 Markedsføring
E-postadressen som Thorn har mottatt i forbindelse med kundens opptak av lån hos Thorn, kan benyttes av Thorn til å markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteytelser til kunden via elektronisk post.
Kunden mottar kun nyhetsbrev pr. e-post når kunden har krysset av i feltet "ja takk" i lånesøknaden. Nyhetsbrevet mottas 4-6 ganger i måneden, inneholder de beste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurranser og inspirasjon, og ny kunnskap om varene.
Ved begge ovennevnte situasjoner kan kunden frabe seg å motta flere henvendelser ved å kontakte Thorn, eller ved å avmelde henvendelsene via linken i e-posten.

§ 14 Klagehåndtering
Kunden har mulighet for å få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Thorn via mail klager@thorn.no eller til Forbrukertilsynet.
Europakommisjonens online klageportal kan også brukes til å legge inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er bosatt i et annet EU-land.
Klagen skal leveres inn her: http://ec.europa.eu/odr. Referer til klager@thorn.no i forbindelse med klagen din.
Forbrukertilsynet (Sandakerveien 138, 0484 Oslo) og Finanstilsynet (Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo) fører tilsyn med Thorn sin virksomhet, som hovedsaklig består av tilbud om kontantlån, og/eller salg av produkter på kreditt. Rettsforholdet avgjøres etter norsk rett.

§ 15 L’EASY, Klikklån, ModusFinans og Føniks Privatlån
L’EASY, Klikklån, ModusFinans og Føniks Privatlån er varemerker under Thorn. Finansiering skjer således i Thorn.   

§ 16 L’EASY Minilån, NordicLån, Fokuslån og Thorn Privat Finans AS (Thorn Norge AS)
L’EASY Minilån, Nordiclån, Fokuslån og Thorn Privat Finans AS er brand under Thorn. Finansiering skjer således i Thorn.   

Vedlegg: Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF)
© 2023 Thorn Norge AS    Innspurten 13A     0663 Oslo         Tel. 21610000     infono@thorn.no    Org. nr. 928150402     Sitemap     Persondatapolitikk