Kontraktsbestemmelser for THORN Lån


Kontraktbestemmelser for låneavtale hod THORN Norge Finans AS (låntaker) 2011.

§ 1 OMFANG
Lånebetingelsene er en del av låneavtalen som er nedtegnet på første side av lånekontrakten. (heretter kalt lånet) Videre utgjør standariserte Europeiske forbruker - kredittopplysninger og betalingsplan en integrert del av avtalegrunnlaget mellom låntaker, (debitor), og THORN Norge Finans AS. (heretter kalt Selskapet) Lånebetingelsene kan kun endres ved skriftlig avtale mellom Selskapet og debitor med mindre annet fremkommer nedenfor

§ 2 YTELSEN
Som nedbetaling på lånet betaler debitor ytelsen etterskuddsvis hver måned. Størrelse og forfallstid fremkommer på forsiden av avtalen. Ytelsen består av renter og avdrag. Renten er fra 9,9% til 23,90% årlig (fra utbetaling av lånet skjer) av den til en hver tid gjeldende restgjeld. Renten belastes månedlig (renters rente) og beregnes på grundlag av restgjelden den 10.de i hver måned. Avdraget går til å nedbetale det samlede kreditbeløpet og gebyrer, som er spesifisert i låneavtalen. Som del av ytelsen betaler debitor moms, skatter, avgifter, kredittpolitiske reguleringer eller annet, som er pålagt av myndighetene. Ved endringer her kan Selskapet justere ytelsen uten varsel.
Selskapet kan til enhver tid foreta renteendring med 2 måneders skriftlig varsel til en forfallsdato. Innfrir ikke debitor låneavtalen innen varselets utløp, har renteendringen virkning for debitor. Debitor har rett til på anmodning til enhver tid uten omkostninger å motta en oversikt over utestående betalinger, betalingstidspunkter og rentespesifikasjon, i form av en nedbetalingsplan.

§ 3 BETALINGSBETINGELSER OG GEBYRER

Betaling av ytelsen skal skje via bankoverføringer. Betalingsform skjer da enten via Avtalegiro eller den utsendte giro hver måned. Betalingsgebyrets størrelse fremgår på forsiden av avtalen.
Debitor er ansvarlig for, at betaling skjer til Selskapet. Bortkommede faktura eller giro fra Selskapet betraktes således ikke som grunnlag for betalingsutsettelse. Innbetalinger fra debitor brukes til nedbetaling av Selskapets tilgodehavende i følgende rekkefølge: renter - gebyrer - avdrag mv.

Ved forsinket betaling av ytelse eller andre skyldige ytelser jf. låneavtalen, skal debitor betale forsinkelsesrente på 23,87%. Forsinkelsesrenten beregnes av den til enhver tid værende restgjeld fra misligholdstidspunktet inkl. rente og omkostninger. Renten belastes månedlig (rentes rente).
Purregebyr belastes iht. den gjeldende sats i inkassoloven, som er 1/10 av gjeldende inkassosats som settes i Forskrift til inkassoloven hvert år. Ved manglende innbetaling vil Selskapets tilgodehavende, om nødvendig, bli inndrevet ved rettslig inkasso – med følger som betalingsoppkrav, tvangsauksjon og konkursbehandling, samt medføre betalingsanmerkning . Det misligholdte lånet vil således kunne bli tvangsfullbyrdet gjennom de gjeldende offentlige, rettslige instansene for tvangsfullbyrdelse . Selskapet kan uten varsel endre gebyrsatser i overenssbestemmelse med konsumprisindeksen. De til enhver tid gjeldende gebyrsatser finnes på www.thorn.no

§ 4 UTBETALING
Utbetaling skjer til debitors egen bankkonto.
Utbetaling skjer ca. 6 hverdager etter at Selskapet endelig har godkjendt lånet, samt mottatt den originale låneavtale i retur underskrevet av debitor, samt mottatt kopi av gyldig bildelegitimasjon og eventuellt andre av Selskapets krav til dokumentasjon. Låneavtaler som signeres elektronisk, via Bank-id eller Bypass, skal være lovlig og korrekt utført før utbetalingen vil skje. Mottar ikke debitor den gjeldende lånesummen, eller er det noe i uoverensstemmelse med låneavtalen, kan låntaker ta i bruk rettslig skritt ovenfor Selskapet jf. Finansavtalelovens §54b. Kravet kan dog ikke overstige hva Selskapet har mottatt i betaling fra låntaker.

§ 5 IKRAFTTREDELSE OG INNFRIELSE
Låneavtalen trer i kraft ved debitors underskrift av låneavtalen og når Selskapet endelig har godkjent lånet. Tilbud om å inngå denne låneavtalen er gjeldende i 14 dager regnet fra debitors mottakelse av låneavtalen. Debitor kan ved henvendelse til Selskapet til enhver tid helt eller delvist innfri låneavtalen og derved oppnå forholdsmessig nedsettelse av låneomkostninger jf. Finansavtalelovens § 54. Selskapet kan si opp låneavtalen med 3 måneders varsel. Ved debitors misligholdelse jf. bl.a. § 8 nedenfor er Selskapet berettiget til å si opp låneavtalen uten varsel.

§ 6 DEBITORS ANSVAR
Utover debitors betalingsforpliktelser har debitor følgende ansvar:
6.1.2. INFORMERING
Debitor skal informere Selskapet om adresseendring.

§ 7 SELGERS ANSVAR


FØLGESKADER
Selskapet kan på ingen måte holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger av at lånet, ikke blir utbetalt uansett av hvilken årsak, eller blir utbetalt til en feil konto, dog forutsatt feilen skyldes debitors forhold.

§ 8 OPPSIGELSE VED MISLIGHOLD

Selskapet kan kreve at debitor innfrier låneavtalen uten varsel i nedenstående tilfelle:
  1. Debitor misligholder sine betalingsforpliktelser i.ht. bestemmelsene i denne avtale.
  2. Ved debitors død, konkurs, stans av sine betalinger, søker gjeldsordninger eller akkord eller debitor på noen annen måte vesentlig forværrer sin betalingsevne, herunder blir utsatt for rettslige skritt fra tredjepart.
  3. Debitor misligholder andre avtaler av en hver art inngått med Selskapet eller konsernknyttede selskaper.
  4. Debitor gir eller har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger på spørsmål som har betydning for inngåelsen av låneavtalen, eller opptrer i strid med forudsettningene for inngåelsen, eller på annen måte opptrer illojalt over for Selskapet.
Avtalen kan sies opp, såfremt debitor ikke senest 14 dager etter oppfordring, har avbrudt misligholdet eller stillt behørig sikkerhet fastsatt av Selskapet.
Hvis låneavtalen sies opp av en eller flere av de ovennevnte årsaker, fritas debitor således ikke for sin betalingsforpliktelse i forhold til den inngåtte låneavtale.

§ 9 OVERDRAGELSE
Selskapet, er berettiget til å overdra låneavtalen til tredjepart. Debitor er i disse tilfeller pliktig til å oppfylle låneavtalen overfor tredjepart såfremt overdragelsen er opplyst til debitor.

§ 10 ANGRERETT
Debitorer, som er forbrukere, kan angre denne låneavtalen jf. Finansavtalelovens § 51b. Fristen for anger er 14 kalenderdager og fristen begynner å løpe fra utbetalingsdagen.
Ønsker debitor å angre skal dette meddeles Selskapet skriftlig innen fristens utløp, og lånebeløbet, inklusive renter skal tilbakebetales til Selskapet senest 30 dager etter meddelelse om anger er gitt. Tilbakebetaling skjer for debitors risiko, og Selskapet har krav på renter jf. låneavtalen fra utbetalingstidspunktet og frem til tilbakebetaling skjer.
Renten utgjør pr. dag 0,6‰. En oppgjørelse av tilbakebetalingsbeløpet kan fås ved henvendelse til www.thorn.no

Følg linken for en kopi av angrefristskjema: link

§ 11 SAMTYKKE AV PERSONOPPLYSNINGER
Med underskrift av denne avtale samtykker kontohaver til at Selskapet innhenter og behandler personopplysningene i samsvar med punkt 11.1. til punkt 11.3.
11.1. Personopplysningen som etterspurt ovenfor/innsendt via e-post/avgitt over telefon, er nødvendige for Selskapet som et ledd i inngåelsen av en låneavtale. Opplysningene skal benyttes i forbindelse med Selskapets vurdering av om du som kunde oppfyller Selskapets betingelser for å inngå i en låneavtale
11.1.2. Selskapet vil i forbindelse med avtalens inngåelse innhente og utveksle data (herunder navn, adresse og annen kontaktinformasjon), og historikk (herunder betalingshistorik og andre kredittopplysninger) fra søsterselskapet Thorn Norge AS til bruk for kredittvurdering og administreringen av Selskapets forpliktelser ovenfor denne avtale. Thorn Norge AS og Thorn Norge Finans AS arbeider med en samlet kredittlimit, hvorfor utveksling av førnevnte opplysninger er nødvendige for Selskapets behandling og oppfyllelse avkundeforholdet.
11.2. Selskapet vil også bruke opplysningene til følgende:
11.2.1. De avgitte personopplysninger kan brukes av Selskapet til å foreta kredittvurdering.
11.2.2. De avgitte personopplysninger herunder personnummer kan gis videre til Soliditet Norge AS (eller tilsvarende selskap) for behandling med henblikk på å avgi kredittvurdering til Selskapet.
11.2.3. Selskapet vil anvende de registrerte personopplysninger i forbindelse med markedsføring av egne produkter.
11.2.4. Selskapet vil benytte opplysningene til innberetning til offentlige myndigheter i samsvar med den innberetningsplikt Selskapet har i medhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
11.3. Som kunde kan du når som helst, ved skriftlig henvendelse til Selskapet, anmode om å få utskriftover de personopplysninger som Selskapet har registrert i anledning deg, over de rutiner som benyttes vedkredittvurdering m.v. Du kan også kreve at Selskapet foretar en manuell overprøving av eventuellehelmaskinelle kredittvurderinger. Resultatet av den manuelle overprøvingen begrunnes ikke. Du kan også kreve at Selskapet retter eventuelle feil som måtte forekomme i de opplysninger som Selskapet har registrert om deg.
11.4. Jeg samtykker til at personopplysningene benyttes som nevnt ovenfor, samt til at Selskapet innhenter kredittopplysning fra Soliditet Norge AS, før Selskapet inngår endelig avtale med meg. Jeg er også inneforstått med at Selskapet står fritt til å nekte å inngå avtale hvis bearbeiding av personopplysningene i samsvar med ovenstående innebærer at det fremkommer opplysninger som ikke er forenlig med Selskapets vilkår for å yte kreditt. Ved underskrift av denne avtale, aksepteres ovenstående.
Debitor kan klage over Selskapets behandling av opplysninger om debitor til Selskapet og til Datatilsynet.

§ 12 KLAGEADGANG
Debitor har mulighet for å få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Selskapet og Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo, Norge

Uoverensstemmelser etter denne avtale avgjøres etter norsk rett. Eventuelle frister avgjøres ved låntakers lovbestemte verneting. Kan ikke låntakers rette adresse avdekkes gjennom folkeregisteret, vedtas Oslo Byrett som verneting.